Algemene Voorwaarden voor deelname aan Mashtag events


Algemene Voorwaarden voor deelname aan Mashtag events

Om deel te nemen aan Mashtag evenement moet de deelnemer zich houden aan de volgende voorwaarden:

1. inschrijvingen moeten uiterlijk een maand van te voren ingezonden zijn.

2. na ontvangst van het inschrijfformulier zal de organisatie de deelname van de aanvrager bepalen en op welke locatie deze zal staan.

3. de organisatie van Mashtag is gerechtigd om te bepalen wie aan de markt mag deelnemen. Zij kunnen zonder opgaaf van reden ingeschreven kandidaten afwijzen.

4. er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, als gevolg waarvan afwijzing kan plaatsvinden.

5. tegen afwijzingen of plaatsbepaling kan geen bezwaar aangetekend worden.

6. na akkoord van deelname zal de aanvrager een factuur ontvangen.

7. afgewezen inschrijvers zullen bericht ontvangen.

8. betalingen van de plaatsen, dienen 2 weken voor het evenement te zijn voldaan.

Als de betaling niet volgt kan geen aanspraak meer gemaakt worden op een kraam of standplaats..

9. auto’s of aanhangers kunnen en mogen niet naast of achter de kramen geplaatst worden. Indien hiervan vanwege de verkoopwaar afgeweken moet worden, dient hiervoor tevoren schriftelijk toestemming gegeven te zijn door de organisatie.

10. het is verboden om vóór de eindtijd van de evenementen met een voertuig op het marktterrein te komen. Indien dit wel gebeurt, zal hiertegen worden opgetreden.

11. na afloop dient de kraam geheel ontruimd te zijn en mag geen afval achtergelaten worden. Eventueel afval moet door de deelnemer zelf worden meegenomen;

12. de organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van de verkoop van waren of activiteit in de kraam/standplaats; Je hebt zelf een aansprakelijkheidverzekering.

13. aanwijzingen van de organisatie moeten onverkort direct worden opgevolgd. Niet opvolgen van hun aanwijzingen kan onmiddellijke verwijdering van het evenement betekenen.

14. indien door omstandigheden na aanmelding, acceptatie en/of betaling niet aan de markt kan worden deelgenomen, gelden de volgende regels:

– indien 6 weken vóór de markt deelname aan het evenement wordt afgemeld, zullen geen kosten in rekening worden gebracht;

– indien binnen 4 weken vóór markt wordt afgemeld, zullen administratiekosten ad € 15,– (per aanvraag) in rekening worden gebracht. – indien binnen 2 weken voor het evenement wordt afgemeld (door welke omstandigheden dan ook) dan zullen de kosten van het aantal kramen of grondplaatsen + administratiekosten (per aanvragen) + precario- kosten in rekening worden gebracht.

– indien zojuist genoemde kosten niet door de aanvrager/afmelder worden betaald, zal deze bij volgende evenementen worden uitgesloten.

15. Horeca: Heb je een kraam met eten en drinken? Dan moet je in het bezit zijn van je diploma Sociale Hygiene. We gaan ervan uit dat je verse producten levert. Kosten met betrekking op het niet naleven van sociale hygiëne zijn voor eigen rekening.

16. Stroom: Stroom is alleen in overleg verkrijgbaar voor horeca standhouders. Je moet zelf voor een buiten-haspel of buiten-verlengsnoeren zorgen. In verband met de brandveiligheid is het niet toegestaan open vuur of gasflessen te gebruiken.

17. Mashtag is gerechtigd het evenement af te lasten ivm weersomstandigheden. In dat geval worden deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en vervalt het evenement. Betalingen zullen meegenomen worden naar een andere editie/evenement.